Terms of use

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

howlchainrecords.com

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem), określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną internetową howlchainrecords.com (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa warunki i zasady świadczenia – w ramach prowadzonej sprzedaży – usług drogą elektroniczną.
 2. Niezależnie od innych definicji wprowadzonych w treści Regulaminu, użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2) Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem, którego Klient ma możliwość utworzenia Konta Klienta;
  3) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienie;
  4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym, posiadająca Konto Klienta w Sklepie Internetowym lub korzystająca z innych usług oferowanych przez Sprzedawcę w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego;
  5) Konto Klienta – zindywidualizowany, przypisany dla Klienta panel w Sklepie Internetowym, oznaczony e-mailem wskazanym przez Klienta i zabezpieczony za pomocą hasła, umożliwiający dokonywanie Zamówień, przechowywanie informacji o złożonych Zamówieniach oraz edytowanie danych podanych przez Klienta;
  6) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący Zamówienia w Sklepie Internetowym, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7) Produkt – towar będący rzeczą ruchomą, przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie;
  8) Sprzedawca –
  adres poczty elektronicznej: howlchainrecords@gmail.com,
  9) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, zawarta na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, przedstawionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 2. Usługi świadczone w ramach Sklepu Internetowego
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta w ramach Sklepu Internetowego bezpłatne usługi, które stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) (zwane dalej zbiorczo: Usługami lub pojedynczo: Usługą), w szczególności:
  1) Możliwość zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym
  a)Umowa o świadczenie usługi zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta domeny
  howlchainrecords.com, pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy.
  2)Konto Klienta.
  a) Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta. Klient może w każdym czasie żądać usunięcia Konta Klienta, wysyłając odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu, lub pisemnie na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z Konta Klienta i stanowi wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta.
  b) W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym. W tym celu powinien wykonać następujące czynności:
  – W domenie Sklepu Internetowego, w prawym górnym rogu, wybrać zakładkę „Zarejestruj się”;
  – Po przekierowaniu do Formularza Rejestracyjnego, wypełnić poszczególne rubryki, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło;
  – Zaznaczyć pole wskazujące na akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z nim przez Klienta i zaaprobowaniem postanowień w nim zawartych;
  – Po dokonaniu wyżej opisanych czynności należy wybrać polecenie „Zarejestruj się”, znajdujące się w dolnej części Formularza Rejestracyjnego;
  – Po dokonaniu wyżej opisanych czynności rejestracyjnych, Sprzedawca prześle do Klienta na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym, wiadomość mającą na celu weryfikację adresu e-mail wskazanego przez Klienta;
  – Po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości, o której mowa powyżej, Klient powinien otworzyć znajdujący się w niej link, co będzie jednoznaczne z potwierdzeniem wskazanego przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej.
  c) Po utworzeniu Konta Klienta, Klient ma możliwość zalogowania się do niego, wybierając w domenie Sklepu Internetowego, w prawym górnym rogu, zakładkę „Zaloguj się”. W celu zalogowania do Konta Klienta, Klient powinien podać adres e-mail wskazany podczas rejestracji oraz hasło.
  d) Po utworzeniu Konta Klienta, Klient ma możliwość edytowania i uzupełnienia swoich danych, danych do wysyłki oraz danych do faktury, takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, kraj.
  3) Formularz Zamówienia.
  a) Umowa o świadczenie usługi korzystania z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i jest zawierana na czas oznaczony. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia.
  b) Sposób korzystania z Formularza Zamówienia i złożenia Zamówienia, został szczegółowo opisany w § 4 Regulaminu.
 • 3. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Sprzedawca dołoży najwyższej staranności w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania przez Klienta z Usług, w tym składania Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiającego Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób uniemożliwiający dostęp (w tym pozyskiwanie i modyfikowanie) osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu środków technicznych w postaci technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi oraz zapewniający jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Tym niemniej Sprzedawca oświadcza, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk.
 2. Sprzedawca oświadcza, że do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje, w celu możliwości korzystania z oferowanych przez niego Usług w ramach funkcjonującego Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówienia, niezbędne jest spełnienie przez sprzęt oraz oprogramowanie Klienta następujących warunków technicznych:
  1) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2) Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki, m.in.: Chrome, FireFox, Internet Explorer
  3) JavaScript oraz technologia Cookies;
  4) Aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe)
  5) W celu korzystania z Usługi prowadzenia Konta Klienta, złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia oraz usługi Newsletter, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Klientowi zakazane jest dostarczanie w ramach korzystania z Usług dostępnych w Sklepie Internetowym, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Sprzedawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody.
 4. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Sprzedawcę Usług oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego (z wyłączeniem reklamacji z tytułu rękojmi zakupionego Produktu, która została opisana w §7 Regulaminu).
  1) Reklamacja, o której mowa powyżej, może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu lub pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
  2) Klient powinien zawrzeć w reklamacji opis problemu, w związku, z którego zaistnieniem składa reklamację.
  3) Sprzedawca, rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji chyba, że Klient zastrzegł formę, w jakiej Sprzedawca powinien udzielić mu odpowiedzi na reklamację.
 • 4. Zamówienia
 1. Informacje zawarte w domenie
  howlchainrecords.com, pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy, w tym przedstawione przez Sprzedawcę Produkty, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) (dalej jako: Kodeks Cywilny), a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Ceny zawarte w Sklepie Internetowym, zamieszczone przy danym Produkcie, stanowią ceny brutto i nie obejmują kosztów dostarczenia Produktu do Klienta.
 4. Klient zostanie poinformowany o łącznej cenie zamawianego Produktu, wraz z opłatą za jego dostarczenie, po wskazaniu w Formularzu Zamówienia kraju zamówienia, kodu pocztowego miejscowości, do której Produkt ma zostać dostarczony oraz sposobu dostawy i płatności (krok opisany w § 4 ust. 5 pkt. 5 Regulaminu). Kwota do zapłaty, która wyświetli się po wykonaniu tych czynności, obejmuje wszelkie koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść, w związku z zawarciem umowy sprzedaży zamawianego Produktu.
 5. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien w domenie Sklepu Internetowego wykonać następujące czynności:
  1) Zaznaczyć rozmiar, kolor, a także inne elementy określające interesujący go Produkt, jeżeli istnieje możliwość ich wyboru, a następnie wybrać polecenie „Do koszyka”;
  2) W prawym górnym rogu wybrać zakładkę „Koszyk”;
  3) Po przekierowaniu do koszyka, wyświetli się podsumowanie dodanych do koszyka Produktów, ich ilości oraz cen Produktów, po czym należy wybrać polecenie „Zamawiam”;
  4) Składanie Zamówienia można kontynuować logując się do „Konta Klienta” albo kontynuować jako „gość”, wybierając odpowiednio polecenie „Zaloguj” bądź „Kontynuuj jako gość”;
  5) Po przekierowaniu do Formularza Zamówienia, należy wypełnić pola, takie jak: kraj dostawy, kod pocztowy, adres e-mail w przypadku kontynuowania jako „gość”, sposób dostawy oraz sposób płatności, po czym wyświetli się łączna cena do zapłaty, obejmująca cenę Produktu oraz koszt dostawy. Od tego momentu przy wszystkich dalszych czynnościach opisanych poniżej, Klient posiada podgląd informacji o łącznej cenie, którą zobowiązany będzie zapłacić. Następnie należy wybrać polecenie „Kontynuuj”;
  6) Wypełnić pozostałe pola Formularza Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, telefon, ulica, numer domu oraz miasto, a w przypadku chęci otrzymania faktury VAT podać dane firmy niezbędne do jej wystawienia, takie jak nazwa firmy, NIP, ulica, numer domu oraz miasto;
  7) Zaznaczyć pole wskazujące na akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z nim przez Klienta i zaaprobowaniem postanowień w nim zawartych;
  8) Po wykonaniu powyższych czynności, w celu złożenia Zamówienia należy wybrać polecenie „Kupuję i płacę”;
 6. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przekaże Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży (dalej jako: Umowa Sprzedaży).
 7. Sprzedawca przekaże Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z jej warunkami.
 • 5. Płatność
 1. Sprzedawca oferuje Klientowi następujące metody płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:
  1) Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy:
  Łukasz Lipski
  nr konta: 71 1140 2004 0000 3402 3772 6004
  W tytule przelewu Klient powinien wskazać numer Zamówienia, przekazany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
  2) Konto PayPal:
 2. W przypadku wyboru metod płatności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni, od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do dokonania płatności, wysyłając Klientowi informację na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie, Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, co będzie jednoznaczne z anulowaniem Zamówienia.
 • 6. Dostawa
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca dostarczy Produkt na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, a w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Konta Klienta, na wskazany przez Klienta adres do wysyłki, jeśli jest on inny od adresu Klienta.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Unii Europejskiej.
 4. Termin dostawy zakupionego Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi od 1 do 3 Dni roboczych chyba, że w Sklepie Internetowym przy zakupionym Produkcie wskazany został dłuższy termin dostawy. Termin dostawy wskazany w Sklepie Internetowym obejmuje Dni robocze.
 5. Początek biegu terminu dostawy rozpoczyna się w sposób następujący:
  1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Sprzedawcy płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży;
  2) W przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki – od dnia przekazania Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 • 7. Rękojmia
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
 2.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, w oparciu o rękojmię, według zasad uregulowanych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.
 4. W przypadku wystąpienia wady, uzasadniającej odpowiedzialność Sprzedawcy na podstawie rękojmi, Klient ma możliwość zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji.
 5. Oświadczenie obejmujące reklamację Klient może złożyć w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu lub w formie pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
 6. Klient zgłaszający reklamację zobowiązany jest dostarczyć Produkt dotknięty wadą na koszt Sprzedawcy, na adres do doręczeń wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji chyba, że Klient zastrzegł formę w jakiej Sprzedawca powinien udzielić mu odpowiedzi na reklamację.
 • 8. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
 1. Klient ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad dostępu do tych procedur, Klient może m.in. zwrócić się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, organizacji konsumenckich takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, a także zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującą domeną internetową: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2.  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/…dostępna jest funkcjonująca na szczeblu unijnym, platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR).
 3. Sprzedawca równocześnie oświadcza, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).
 • 9. Wymiana
 1. Niezależnie od procedury odstąpienia od umowy wskazanej w § 10 Regulaminu, Klient ma możliwość wymiany zakupionego Produktu (dalej jako: Wymiana Produktu).
 2. Wymiana Produktu może zostać dokonana na taki sam Produkt lub dowolny inny Produkt, pod warunkiem, że jest on dostępny w Sklepie Internetowym.
 3. W celu skorzystania z Wymiany Produktu, Klient powinien zgłosić chęć wymiany, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu. Do wiadomości przesłanej Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient powinien dołączyć formularz wymiany, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu i wskazać m.in. numer Zamówienia, datę dostarczenia Produktu, którego dotyczy wymiana oraz interesujący go Produkt, na który wymiana ma zostać dokonana.
 4. Klient powinien złożyć oświadczenie o chęci Wymiany Produktu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 5. Sprzedawca, po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu, poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy interesujący go Produkt – na który miałaby zostać dokonana wymiana – jest dostępny.
 6. Po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem dostępności Produktu, na który zostanie dokonana wymiana, Klient powinien odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Produkt podlegający wymianie, na adres do doręczeń Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
 7. Po dostarczeniu Sprzedawcy Produktu podlegającego wymianie, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, dostarczy Klientowi interesujący go Produkt, na który zostanie dokonana wymiana. Sprzedawca może wstrzymać się z dostarczeniem Klientowi Produktu, do momentu dopłacenia przez Klienta różnicy w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana, jest droższy od Produktu podlegającego wymianie.
 8. Ewentualna różnica w cenie pomiędzy Produktem podlegającym wymianie, a Produktem, na który zostanie dokonana wymiana, rodzi obowiązek zwrotu różnicy w cenie przez Sprzedawcę Klientowi – w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana jest tańszy, albo dopłaty różnicy w cenie przez Klienta Sprzedawcy – w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana, jest droższy od Produktu podlegającego wymianie.
 9. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi różnicę w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia mu Produktu podlegającego wymianie. Zwrot różnicy w cenie nastąpi przelewem, na wskazane przez Klienta w formularzu wymiany konto bankowe.
 10. Klient zobowiązany jest dopłacić Sprzedawcy ewentualną różnicę w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia dostępności interesującego go Produktu, na który zostanie dokonana wymiana. Dopłata różnicy w cenie powinna nastąpić przelewem, na konto bankowe Sprzedawcy, wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu.
 11.  Koszty dostarczenia do Klienta Produktu, na który zostanie dokonana wymiana, ponosi Sprzedawca.
 • 10. Odstąpienie od umowy

Adres do wysyłki:
Łukasz Lipski
ul.Krucza 23/31,
00-525 Warszawa

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 ust. 12 Regulaminu (dalej jako: Odstąpienie od umowy).
 2. Prawo Odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Konsument nie będzie zatem przykładowo uprawniony do Odstąpienia od umowy, w sytuacji
  a) gdy zakupiony przez niego Produkt jest nieprefabrykowany, zostanie wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. Bieg terminu do Odstąpienia od umowy, rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu do Klienta lub w dniu odbioru osobistego, a w przypadku umowy o świadczenie Usług, od dnia jej zawarcia.
 4. Konsument może Odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie pisemnej, na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu. Klient posiada również możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o Odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta.
 7. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 • 11. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie świadczenia Usług oraz w związku ze składaniem Zamówienia i zawieraniem Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało zakres danych objętych Formularzem Rejestracyjnym, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b. Regulaminu, zakres danych możliwych do edytowania i uzupełnienia po utworzeniu Konta Klienta, wskazanych w § 2 ust. 2 pkt. ppkt d. Regulaminu oraz zakres danych objętych Formularzem Zamówienia, wskazanych w § 4 ust. 5 pkt. 5 i 6 Regulaminu.
 3. Dane osobowe zebrane w trakcie trwania świadczenia Usług oraz w związku ze składanym Zamówieniem i zawieraną Umową Sprzedaży będą przetwarzane wyłącznie w celu ich realizacji, w szczególności w celu dostarczenia Produktu do Klienta oraz dokonania rozliczenia.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym jak i Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek utworzenia Konta Klienta jak i złożenia Zamówienia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Klient, w przypadkach oraz w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ma prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Sprzedawcy, bezpośrednio poprzez zalogowanie się do Konta Klienta, jak i kontaktując się w dowolnie wybrany sposób ze Sprzedawcą, przy wykorzystaniu jego danych określonych w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
 6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klient rejestrując Konto Klienta w Sklepie Internetowym, a także składając Zamówienie, może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie tejże zgody jest dobrowolne oraz może być odwołane w każdym czasie.
 9. Niezależnie od zgody, o której mowa w § 11 ust. 8 Regulaminu, Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.)
 10. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności Sprzedawca zapewnia, że formularze stosowane w Sklepie Internetowym są zabezpieczone przez protokół SSL i przechowywane na serwerze.
 11. Uszczegółowienie zasad ochrony danych osobowych Klienta określono w Polityce Prywatności
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny dla Klientów w domenie
  howlchainrecords.com, pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, a także w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, wskazanym w § 2 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu. Ponadto, w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Regulamin zostanie przekazany Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, w sposób umożliwiający jego odtworzenie.
 2. Regulamin staje się wiążący dla Klienta z chwilą jego zaakceptowania, w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2 ppkt. b. lub § 4 ust. 5 pkt. 7 Regulaminu.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Sklepie Internetowym. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem jego wejściem w życie, za pośrednictwem wskazanego przez Klienta adresu e-mail, przekazując równocześnie nowy tekst Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, co będzie skutkowało rozwiązaniem zawartej umowy o świadczenie Usług. Do Umów Sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotychczas obowiązujące.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.